Przyjmujemy chłopców i dziewczęta na ministrantów, nie muszą być po Komunii św. Zapisy w zakrystii u Ks. Proboszcza.

 

Ogłoszenia: w piątek spotkanie kandydatów po Mszy o 18.00.

 

 

PAMIETAJ: BYCIE MINISTRANTEM TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE PRZEDE WSZYSTKIM WIELKA PRZYGODA!!!

 

MINISTRANT I JEGO ZASADY

Kim jest ministrant?,,Ministrare" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje księdzu, gdyprzygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który, NIESIE ZNAKI. Ministrant przynosi pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne, mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Poprzez służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć wliturgii" to nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

 

X przykazań ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

CENNE UWAGI DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 

1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, ewentualną pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi - Gospodarzowi tego domu.

3. Zawsze należy się przywitać z osobami znajdującymi się już w zakrystii lub wchodzącym do niej kapłanem (osoba duchowną) pozdrowieniem: Króluj nam Chryste! lubNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!, lub Szczęść Boże!

4. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności.Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

5. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.

6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia iuczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie słusznej konieczności!!!

7. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

8. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

9. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.